Marile organizații religioase sau imperiul lui Satan

Planul lui Dumnezeu

Neobosit și mereu la lucru, la începutul secolului XX, Satan a venit în întâmpinarea celor care nu fac din mântuire ținta cercetării lor cu o ofertă care să încredințeze omul că are mântuirea asigurată.

Scopul lui Satan a fost același ca la început, anume să-l țină pe în doctrina mântuirii ieftine care constă în iertarea de păcate, departe de planul lui Dumnezeu care prevede ca toți să ajungem la înălțimea staturii lui Hristos, la desăvârșirea caracterului nostru.

De data aceasta a luat ca bază adevărul Scripturii care spune că dacă Duhul Sfânt locuiește în noi avem garanția vieții veșnice. (Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Romani 8:11)

Profitând de acest adevăr, Satan a venit cu o nouă învățătură prin care să-i dea omului o modalitate prin care să poată obține Duhul Sfânt și apoi certitudinea că Duhul va locui în el tot restul vieții lui, având astfel biletul spre cer asigurat.

S-a folosit de câteva versete din Scriptură, prin care să ne încredințeze că Duhul Sfânt locuiește în noi, chiar dacă omul nu are o viață trăită în neprihănire, respectiv în temere și ascultare de Dumnezeu așa cum cere Cuvântul.

Această învățătură, care a prins la mulțimi de oameni este o interpretare trunchiată a Scripturii cu privire la cum poți obține, atât Duhul Sfânt cât și darurile Duhului, respectiv vorbirea în limbi, prorociile și minunile.

Pentru a aduce confuzie, Satan a accentuat adevărul din Luca 11:13 care spune că Dumnezeu dă Duhul Sfânt celor ce i-L cer, înșelând pe mulți că botezul cu Duhul Sfânt se obține doar în urma cererii cu stăruință, fără ca Dumnezeu să ceară ascultare și păzirea Cuvântului lui Hristos.

Învățătura Scripturii a fost în așa fel modificată încât să ne încredințeze că singura condiție pe care o cere Dumnezeu pentru ca omul să fie botezat cu Duhul Sfânt este stăruința în rugăciune, nefiind nevoie de o inimă ascultătoare și temătoare de Dumnezeu.

Pe de altă parte a ținut sub tăcere învățătura Scripturii care spune că numai dacă ascultăm de El și dacă păzim Cuvântul Lui vom primi Duhul Sfânt. (Duhul Sfânt L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32; Dacă Mă iubiți, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume, Duhul adevărului. Ioan 14:15)

Pentru a ne da încredințarea că după obținerea Duhului Sfânt, acesta va locui în noi tot restul vieții, Satan a așezat versetele în așa fel încât dovada botezului cu Duhul Sfânt a legat-o de darul Duhului, respectiv de vorbirea în limbi.

Această învățătură susține că dacă în urma stăruinței omul va obține vorbirea în limbi (pe care o va avea apoi tot restul vieții), a fost botezat cu Duhul Sfânt. Apoi cât timp are acest dar (adică toată viața), aceasta îi va garanta că Duhul Sfânt locuiește în el, și în felul acesta are biletul către cer asigurat.

Conform acestei interpretări, singura dovadă a primirii botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, roada Duhului fiind ignorată. Prin această interpretare se ignoră învățătura Scripturii care ne spune că după roadele lor îi vom cunoaște. (Aşa că după roadele lor îi veţi cunoaște. Matei 7:20)

Cine va privi mai atent ce se întâmplă în realitate va observa ușor că metoda aceasta de a stărui în rugăciune după botezul cu Duhul Sfânt este de fapt stăruința în rugăciune pentru a primi doar ”vorbirea în limbi”, adică biletul spre cer.

Satan a contrafăcut ”acest dar” care odată obținut îl va însoți apoi pe omul înșelat în tot restul vieții. Pentru ca omul să poată obține vorbirea în limbi, Satan a venit în întâmpinarea lui cu un tipar de rugăciune condamnat de Sfânta Scriptură, dar care dacă este folosit duce la obținerea ”acestui dar falsificat”.

Dacă cercetăm mai atent, putem observa că pentru a se primi vorbirea în limbi, metoda folosită de cei mai mulți este stăruința în rugăciune care conține cuvinte repetitive (cel mai des folosite fiind: slavă, sânge), acestea fiind de fapt practici păgâne care sunt interzise de Domnul Isus. (Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei; căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-I cereți voi. Matei 6:7,8)

Pe fondul necunoașterii Scripturii, Satan a înșelat pe mulți că dacă vor stărui după vorbirea în limbi, aceasta le va fi dată într-un final, fără ca Dumnezeu să le ceară să renunțe la păcat. Din acest motiv s-a ajuns ca unii să stăruiască luni sau ani de zile pentru a obține vorbirea în limbi.

Prin această învățătură, Satan contrazice Cuvântul Scripturii care arată limpede că au fost oameni ca sutașul Corneliu sau ucenicii lui Ioan, ca de altfel și mulți alții care au primit darul Duhului Sfânt fără stăruință.

Putem observa ușor că această interpretare L-ar face pe Dumnezeu părtinitor prin faptul că nu ar da darul Duhului Sfânt la toți cei ce se tem și care ascultă de El, ci numai la cei care Îl vor obliga prin stăruința lor.

Scriptura arată clar că Dumnezeu nu este părtinitor, El fiind drept în tot ceea ce face. (Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Fapte 10:34; Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei, şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei. Fapte 15:8)

Prin această interpretare Satan ignoră un alt adevăr al Scripturii care spune că ”toți” suntem botezați cu Duhul Sfânt, de la prunci la părinți duhovnicești, ca să alcătuim un singur trup în vederea creșterii și desăvârșirii sfinților, ca să putem crește ca ucenici în Trupul lui Hristos pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății Lui. (Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. 1 Corinteni 12:13; Efeseni 4:11-13)

Această învățătură nouă, care nu are ca scop desăvârșirea caracterului, a avut un succes uimitor. A fost fundamentul pe care s-a constituit o nouă mișcare religioasă care a crescut enorm într-un timp scurt, la momentul actual fiind cea mai mare organizație mondială după catolici.

De la momentul constituirii ei (anul 1906), a avut o creștere fără precedent în istoria creștinismului. Sub umbrela noii oferte s-a format un ”supermarket” de amploare mondială. Conform statisticilor se estimează că în lume sunt circa 650 milioane penticostali, din care circa 350 milioane sunt carismatici.

Acest număr impresionant de oameni care au aderat la această mișcare religioasă este în mod vizibil în contrast major cu cuvântul Domnului Isus care spune că puțini sunt cei ce se află pe calea îngustă și că turma Lui este mică. (Strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață şi puțini sunt cei ce o află. Matei 7:14; Nu te teme, turmă mică… Luca 12:32)

Dacă cercetăm mărturisirea de credință a mișcării penticostale, vom observa ușor că are ca fundament tot doctrina mântuirii care stă în iertarea păcatelor.

Planul de desăvârșire în care este prevăzută ucenicia față de Hristos, pentru ca omul să ajungă la înălțimea staturii plinătății Lui, nu este amintit în mărturisirea lor de credință.

Prin modificarea acestei învățături biblice, Satan a înșelat sute de milioane de oameni încredințându-i că dacă au vorbirea în limbi, Duhul Sfânt locuiește în ei și astfel au biletul către cer în buzunar.

În felul acesta omul este înșelat că nu trebuie să mai ducă o viață de ucenicie, nici să trăiască cum a trăit Învățătorul Lui, așa cum prevede planul lui Dumnezeu. (Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6)

Chiar dacă Cuvântul Scripturii ne avertizează că cine trăiește în păcat nu este născut din Dumnezeu, vedem astăzi atât de mulți oameni înșelați care trăiesc în păcate grosolane, dar datorită acceptării și practicării acestei învățături modificate sunt încredințați că sunt botezați cu Duhul Sfânt și implicit mântuiți.

Avertizăm pe cei ce se află în această situație că au primit o ofertă înșelătoare. (Copilașilor, nimeni să nu vă înșele! Cine păcătuiește, este de la diavolul. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuiește. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu; 1 Ioan 3:7-9)

Duhul Sfânt ne este dat în primul rând să ne încredințeze de păcat și pentru a ne desăvârși caracterul. Dacă încă nu ne-a încredințat de păcat, Duhul Sfânt nu este prezent în viața noastră. (Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Ioan 16:7)

Sunt câteva lucruri simple cu care fiecare din noi se poate verifica dacă a primit vorbirea în limbi de la Duhul Sfânt sau dacă a primit-o de la un alt duh.

Să ne verificăm fiecare în sinceritate: Când am venit la Dumnezeu, ne-am îndrăgostit de caracterul lui Hristos și ținta noastră a fost să ajungem la înălțimea staturii plinătății Lui? Sau am venit de frica iadului? Când a început viața cu Hristos a fost lepădare de sine? S-a făcut un legământ real de ucenicie de ascultare deplină față de Hristos? Suntem flămânzi și însetați după neprihănirea Lui?

Suntem puși de Dumnezeu cu adevărat în Trupul lui Hristos? Este acest trup bine închegat și strâns legat, unde Cuvântul Scripturii are autoritate și fiecare mădular își dă partea lui pentru creșterea celorlalți? (Din El tot trupul, bine închegat şi strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, îşi primeşte creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți. Efeseni 4:16)

Suntem supuși părinților spirituali și mai marilor bisericii așa cum a fost Timotei, Tit sau Filimon față de Pavel? Sau suntem într-o adunare instituționalizată care are doar programe religioase, unde fiecare face ce vrea?

Să ne întrebăm: Dacă avem vorbirea în limbi, este ea folosită de Duhul Sfânt în rânduială așa cum prevede Scriptura? Este această vorbire în limbi și tălmăcită pentru creșterea și desăvârșirea celorlalți (pentru zidirea sufletească a celorlalți)?

Sau este folosită în neorânduială, pentru ca să zică cei fără daruri sau necredincioși că suntem nebuni? Cu siguranță aceasta nu poate fi de la Duhul Sfânt pentru că El face totul în rânduială! (Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. 1 Corinteni 14:33)

Trebuie să înțelegem că vorbirea în limbi folosită în neorânduială aduce osânda! De aceea, cine se împotrivește… se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu; şi cei ce se împotrivesc, îşi vor lua osânda. Romani 13:2)

Să ne cercetăm fiecare cu atenție în lumina Scripturii, să nu ne înșelăm! Dacă cineva trăiește în păcatul mâniei, dacă nu trăiește în neprihănire, dacă muncește la negru și nu își plătește taxele, dacă folosește mita (la spital sau în altă parte) sau conduce cu viteză ilegală, dacă vorbește de rău (pe cei apropiați, autoritățile…) dacă este într-o adunare unde este tolerat păcatul, unde vorbirea în limbi nu este folosită în rânduială, unde femeia nu tace în adunare, chiar dacă vorbește în limbi, nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, ci a primit un duh înșelător.

Cuvântul Scripturii ne arată clar că acolo unde nu este ascultare de Cuvânt, Dumnezeu nu dă Duhul Sfânt. (Duhul Sfânt L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Fapte 5:32; Cine zice: „Îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos şi adevărul nu este în el. 1 Ioan 2:3-4)

Ca concluzie, putem observa cum Satan s-a folosit de darul Duhului Sfânt, pe care l-a contrafăcut și apoi l-a oferit ca fiind autentic celor care vor un bilet ieftin spre cer. Cine va cere  prin rugăciuni ca ale păgânilor va obține ușor acest dar contrafăcut, dar nu de la Duhul Sfânt, ci de la un alt duh. (Dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus… sau dacă este vorba să primiți un alt duh… sau o altă evanghelie… oh, cum îl îngăduiți de bine! 2 Corinteni 11:4)

Cine va analiza atent va putea observa că nici una din grupările pe care le-am menționat, ca de altfel și celelalte mișcări religioase mari, răspândite peste tot în lume, nu au ca țintă desăvârșirea caracterului omului.

Învățăturile ”mai deosebite” specifice fiecărei organizații nu au legătură nici pe departe cu planul lui Dumnezeu care are ca scop ajungerea la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

Satan a făcut tot posibilul și a reușit să ascundă bine adevăratul plan al lui Dumnezeu care are ca obiectiv desăvârșirea omului. Datorită acestor ”atât de multe învățături confesionale” care ni se aduc, cei mai mulți dintre noi rămân într-o confuzie majoră în privința mântuirii.

Astfel și-a atins astfel marele scop, ținându-l pe om în ”doctrina iertării de păcate”, prin multitudinea de ”supermarket-uri religioase” răspândite peste tot în lume, care au ”la ofertă” mântuirea fără costuri prea mari.

Să ne întrebăm cu sinceritate: Acesta să fie planul lui Dumnezeu? Să plătim indulgențe sau să aducem pomeni sau să păzim o zi? Acesta este scopul lui Dumnezeu? Să vorbim în limbi, să umblăm după proorocii sau minuni sau să rostim numele Yehova și să vorbim despre vremurile din urmă?

Cine are ochi, va vedea că aceste învățături au de fapt ca scop să ne țină departe de adevărata chemare, aceea de a trăi o viață de ucenicie pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos.

Pentru a continua lectura, acceasează broșura Transformați după chipul lui Hristos – CuvântCurat.ro – Resurse Trezire Spirituală

0 Comentarii

Înaintează un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *